Метеоролошка станица

Home > Метеоролошка станица

Метеоролошка станица

http://www.meteologos.rs/meteoroloske-stanice-u-srbiji/У завршној фази се налази реализација метеоролошке станице. Она омогућава праћење следећих атмосферских параметара:

  • ваздушног притиска,
  • температуре ваздуха,
  • релативне влажности ваздуха,
  • брзине ветра,
  • нивоа осветљаја.

За реализацију метеоролошке станице коришћен је IoT (Internet of Thing) уређај на бази ESP32 модула. Мерење параметара се врши помоћу сензора:

  • BME280 – ваздушни притисак, температура ваздуха, релативна влажност ваздуха,
  • BH1750 – ниво осветљаја,
  • Фабрички анемометар – брзина ветра.

IoT уређај је WiFi комуникацијом повезан на мобилни Интернет модем. Преко њега се подаци шаљу на WEB сервер на коме се врши складиштење прикупљених података. И врши њихова дистрибуција до заинтересованих корисника путем одговарајуће WEB странице.

Метеоролошка станица је намењена као подршка за развој система за процену потенцијала „зелене“ енергије. У конкретном случају ради се о соларној и енергији ветра. Идеја овог система је да се на бази праћења релевантних параметара даје процена колико је одређена локација погодна. Као место за постављање соларних панела, односно ветрогенератора. Такође, станица се може поставити  на место где већ постоје соларни панели и ветрогенератор. У том случају систем може да се искористи за проверу исправности избора локације.

Тестирање система

Систем се тренутно налази у фази тестирања. Поред функционалности самог система врши се и провера могућности његовог напајања на бази сунчеве енергије. Тренутно се користи соларни панел снаге 10W, одговарајући контролни модул и акумулатор 12V и капацитета 7Ah. С обзиром да је акумулатор прилично стар систем је практично функционалан ограничени временски период. Тренутно није познато колика је потрошња мерно – аквизиционог и комуникационог подсистема. Један од наредних корака у развоју система је и утврђивање датих параметара. Такође, да би се проверила функицоналност система прећи ће се на напајање из мреже. Ово ће омогућити да се метеоролошки параметри мере током 24 сата.

Развој софтвера

Као што је речено основни циљ реализације метеоролошке станице је добијање инфраструктуре за процену могућности добијања енергије из обновљивих извора. Сходно томе меторолошка станица је опремљена мерачем брзине ветра и нивоа осветљаја. Користећи на овај начин добијене податке развија се софтвер који треба да пружи одговарајуће прелиминарне информације. Тако развијени софтвер треба да омогући добијање индикатора погодности одређене локације за постављање соларне или ветро електране.