Производи

Home > Производи

ПРОИЗВОДИ

У оквиру активности чланови Групе ТИМ су били у прилици да развијају различите системе и уређаје. Неки од њих се могу третирати као производи. Ради се, првенствено о уређајима, који су реализовани и налазе се у употреби. С обзиром да је њихова примена доказана у пракси може се сматрати да се они могу, по потреби репродуковати. Могуће је извршити њихово репројектовање у складу са постављеним захтевима. У случају да потенцијални корисници имају додатне захтеве у погледу функција и карактеристика које ове уређаји имају.

Уређаји, чије могућности и карактеристике представљамо у оквиру ове странице Портала су:

Преглед уређаја

    1. Систем за аквизицију података – Мерење, прикупљање и обарада велике количине података, као и њихова презентација, представља важну карику у добијању улазних параметара за одлучивање у техничко – инвестиционим подухватима. Приликом техничког пријема новоизграђених објеката или набављене опреме, морају се формирати тестни подаци (извршити мерење – тестирање) којима ће се верификовати могућност пуштања објекта и опеме у трајну експлоатацију.
    2. Исправљач – Уређај је реализован у оквиру пројекта у оквиру кога су развијана школска учила. Савремена учила су по правилу електрични, тачније електронски уређаји. Дакле захтевају електрично напајање. За напајање савремених електронских уређаја углавном се користе једносмерни напони стандарних вредности – 3.3V, 5V и 12V. Међутим, понекад је потребан и напон који нема неку од поменутих стандардних вредности. Зато је потребно имати извор променљивог напона. 
    3. Метеоролошка станица – Развој електронике и рачунарства утицао је да многи постојећи уређаји добију нови квалитет. То се може рећи и за метеоролошке станице. Класични уређаји за регистровање метеоролошких параметара сада су замењени електронским компонентама. Поред тога велики напредак у овој области представља и начин дистрибуције прикупљених параметара. Сада је за ту намену могуће користити Интернет. Метеоролошка станица која је реализована у оквиру активности Групе ТИМ није била сама себи циљ. Настала је у оквиру пројекта чији је циљ био да се идентификују погодности за добијање енергије из обновљивих извора. У конкретном случају то су енергија Сунца и ветра.