Учила

Home > Учила

Учила

Иако се образовању формално посвећује значајна пажња у пракси нису видљиви помаци. Поготову ако се у обзир узме драматичан технолошки развој чији смо сведоци. При томе треба обратити пажњу да ни на светском нивоу школство у потпуности не прати промене у техници и технологији. Може се рећи да образовање не нуди друштву, а поготову привреди појединца упознатог са актуелним стањем у техници и технологији. Пре би се могло рећи да је само образовање постало конзумент технолошких достигнућа. И то пре свега са циљем да се олакша образовни процес. Врло често образовање у садржајном смислу остаје у значајној мери везано за прошлост. И на тај начин касни за технолошким развојем. Овај проблем је нарочито изражен у земљама које не спадају у круг технолошки најразвијенијих земаља.

учила
Најиновативније земље у 2021. години

Образовање и учила

Циљ ове рубрике није да укаже на проблеме образовања код нас и у свету. Већ да укаже на неке могућности да се знање на свим нивоима образовања што више приближи савременим технолошким токовима. То је посебно значајно за високошколски ниво образовања. Који је задужен за стварање стручњака који треба да примене савремена техничка и технолошка достигнућа. Али и да буду носиоци даљег технолошког развоја. У последњих пар деценија у Срби је дошло до евидентног технолошког заостајања за светом.. Ово заостајање је делимично и објективно. С обзиром на друштвене догађаје, који су овај простор захватили на крају претходног века и политичко – економске импликације тих промена. Међутим, уместо да се делимичном превазилажењу тог заостатка приступи стратешки примењен је ad hoc приступ. Који очекивано није дао резултате. Желећи да што брже смањимо јаз у односу на најразвијеније само смо додатно постали зависни од увозне технологије.

Србија нема финансијске могућности да се носи са богатим и технолошки развијеним земљама у погледу изградње високотехнолошких производних постројења. Оно што је била наша шанса то је област пројектовања. Али смо ту прилично заказали. Али ако следимо мисао – „Никад није касно“ још увек има шансе да се прикључимо најразвијенијем делу света.

Због тога је неопходно променити приступ образовању. Пре свега то подразумева образовање кроз стварање. Тачније све оно што се усвоји кроз теоријску наставу треба проверити у пракси. Због тога учила додатно добијају на значају. Али не учила која су базирана на рачунарским игрицама и симулацијама, већ реални физички системи. На којима ће сви корисници образовног процеса моћи да практично провере оно што су чули од својих наставника. Ова рубрика ТИМ Портала бавиће се управо тражењем најбољих приступа за реализацију школских учила.