Akvizicija

Home > Akvizicija

Мерење, прикупљање и обрада велике количине података, као и њихова презентација представљају веома значајну активност у техници. Посебно је то важно у добијању улазних параметара за одлучивање у техничко – инвестиционим подухватима. Нпр. приликом техничког пријема новоизграђених објеката или набављене опреме, морају се формирати тестни подаци односно извршити мерење и тестирање. Којима ће се верификовати могућност пуштања објекта и опреме у трајну експлоатацију.

Током периода експлоатације објеката и опреме, потребно је континуално или периодично вршити разна мерења којима се проверавају радни параметри. Све ово указује на неопходност постојања мерне опреме и технике. Која ће омогућити да се изврше разна лаборатријска или теренска мерења, обради и презентира велика количина података у потребном облику.

Практична решења

Рачунарска техника, тј. одговарајући хардвер и софтвер у овом послу имају незаменљиву улогу и значај. У овој области постоји велики број произвођача, са богатом понудом мерне опреме и софтверском подршком. Развојем домаћег решења флексибилне структуре и могућности, постигла би се велика прилагодљивост специфичним захтевима и ситуацијама. Зато се улагање у развој у овој области може сматрати техничи и економски исплативим и оправданим. Ово је посебно значајно у ситуацијама када мерна опрема треба да буде уграђена у одређени објекат. Достигнућа у електроници и рачунарској техници омогућавају пројектантима развој мерне опреме прилагођене конкретној примени. Поред самог мерења одређених параметара све више је потребно паћење измерених вредности. Ово је неопходно ради праћења понашања система у времену и могуће његове анализе. Поступак мерења и прикупљања одговарајућих података познат је као аквизиција.

Захваљујући савременим достигнућима на плану телекомуникација аквизицију мерних података могуће је вршити на даљину. Овакав приступ омогућава између осталог и прикупљање података са сличних система и њихово централизовано поређење. Памћење прикупљених података на тзв. WEB серверима омогућава њихову лаку дистрбуцију до корисника путем Интернета.

Захваљујући WEB технологијама и Интернету дошло се до концепта IoT (Internet of Thing) уређаја. На тај начин практично сваки уређај постаје чвор у оквиру Интернета. Тиме се значајно мења концепт аквизиције мерних података. Јер коришћењем IoT концепта може да се мере параметри произвољног система.

Комплетан текст посвећен проблематици аквизиције података и практичној реализацији  Петоканалног дигиталног волтметра налази се у датотеци – Аквизиција.

Концепт модуларне аквизиције

Концепт IoT уређаја и генерализација ових система у CoT (Cloud of Thing) системе наметнула је потребу за модуларним приступом. То се одразило и на аквизиционе системе, који су типичан представник IoT уређаја. На бази искуства у развоју аквизиционих система и IoT уређаја Група ТИМ је дошла на идеју да предложи концепт модуларног аквизиционог уређаја. При томе се отишло и корак даље, јер је полазна идеја надграђена са концептом мобилности таквих система.

Пракса је показала да је веома тешко тачно димензионисати аквизициони систем у погледу броја параметара који се са њим може пратити. У таквим случајевима често се прибегавало развоју аквизиционих уређаја са цећим бројем канала. Што је често било предимезионисано. Достигнућа на плану рачунарства и комуникација омогућила су да се овакви системи могу посматрати као скуп међусобно повезаних модула. Повезивањем аквизиционих модула са одређеним бројем канала могу се добити аквизициони системи боље прилагођени конкретним потребама.

Концепт је додатно проширен могућношћу да овакви аквизициони системи могу да буду и мобилни. Пројектантима на располагању стоји широк избор модула, који поред рачунарских поседују и комуникационе карактеристике. Што је битан услов да се аквизициони уређаји могу реализовати на принципу IoT уређаја. Могућност мобилности аквизиционих уређаја посебно је значајна са аспекта њиховог коришћења на удаљеним локацијама. Такви услови рада захтевају да ови аквизициони уређаји поседују аутономно напајање.

У досдашњој пракси чланови Групе ТИМ су реализовали аквизиционе уређаје, који су по свим карактеристикам и модуларни и мобилни. Сходно стеченим искуствима може се дати предлог концепта таквих уређаја. Он је садржан у документу: