Образовање

Home > Образовање

Образовање

Једна од активности, која је планирана у оквиру групе ТИМ је размена знања из различитих области технике и технологије. У првом реду, области које ће бити обухваћене овом делатношћу су електротехника и машинство. Ово неће бити елемент класичног образовања (education), већ његова допуна, упознавање инжењера са практичним аспектима струке. У склопу тога бавићемо се областима које се међусобно преплићу, као што је аутоматика и мехатроника. Сходно томе бавићемо се и електроником, рачунарством и телекомуникацијама. Добри познаваоци савремене технике и технологије знају да се данас ретко може говорити о чистим техникама. Зато смо и задржали на оној класичној подели – електротехника и машинство. Поготову је то значајно за мале земље, као што је наша. Уска специјализација сужава радни простор. Јер тако стечено није довољно да се покрију сви технички и технолошки захтеви.

Једноставно развој технологије учинио је да на нивоу исте примене дође до интеграције више техника. А аутохтони развој техника заменио је развој у складу са захтевима конкретне примене. Све више је готових уређаја који се програмирањем приводе одређеној намени. Све то од пројектаната и стручњака који пуштају у рад различите системе захтева релативно широка мултидисциплинарна знања. У склопу ове врсте активности покушаћемо да заинтересованима понудимо неопходне информације која ће им омогућити да прошире своја знања и изван матичне струке.

Образовање код нас

Једна од предности домаћег образовања била је његова свеобухватност. Стицањем широког образовања наши инжењери су могли да се лако прилагоде техничко – технолошким изазовима. Нажалост нови век је донео ветрове уске специјализације у високошколско образовање. С друге стране није добро што су наши универзитети почели да се поводе за тзв. модерним струкама. То је довело до небалансираног образовања кадрова. На једној страни их је превише. А на другој имамо евидентан недостатак стручњака. Последица је да многи инжењери нису у прилици да искористе стечена знања. И принуђени су да се прилагођавају пословима које обављају. При чему то није пуко дошколовавање зарад праћења технологије. Већ права преквалификација.

Стављање нагласка на „модерна“ занимања у великој је мери довело до снижавања квалитета високошколског образовања. Мора се признати да ни сада у Србији нема довољно квалитетних кадрова да би се настава извела на задовољавајућем нивоу. Овде се пре свега мисли на тзв. информационе технологије укључујући рачунарску технику. Узрок је недовољно практично занање наставника. Осим тога знања стечена кроз докторске студије често нису адекватна захтевима наставе коју дати наставници изводе. Због тога се слободно може речи да наставници често нису компетентни за области у којим изводе наставу. То се може лако видети кроз увид у докторске дисертације наставника и истраживања којима се баве у пракси.

Шта желимо

У напред наведену сврху користићемо секцију ОБРАЗОВАЊЕ портала TIM. Сви заинтересовани могу изнети предлоге у погледу садржаја ове секције. А могу нам понудити и своје текстове, које ћемо радо објавити као њихов ауторски прилог. То ће на неки начин бити реализација наше платформе за учење на даљину (distance learning).

education

Захваљујући глобалној распрострањености Интернета образовање (education) се из дана у дан мења. Огромне базе података смештене на серверима широм света и повезаним у систем Интернета омогућавају корисницима моментални приступ жељеним информацијама.