Computer Architecture

Kao što sam već napisao arhitektura računara (Computer Architecture) je jedan od tri stuba računarstva. Pojednostavljeno govoreći arhitektura računara specificira šta računar radi. Vrlo često ovaj pojam se vezuje za skup računarskih instrukcija pa se umesto arhitektura računara kaže – arhitektura skupa instrukcija (ISA, Instruction Set Architecture). Razvoj računarstva, pojava mnogo novih pojmova doveli su do potrebe za njihovim sažimanjem. Tačnije do pojave da neki od postojećih pojmova dobiju šire značenje. To se desilo i sa računarskom arhitekturom, jer ona danas često u sebe uključuje i ono što se nekada označavalo kao organizacija računara. Pod organizacijom računara (Computer Organization) se podrazumeva način na koji računar radi. Tačnije ovaj pojam obuhvata konkretnu fizičku realizaciju računara, tj. iz kojih se blokova sastoji računar i kako su oni međusobno povezani.

computer architecture
Mesto arhitekture računara u računarskom sistemu

Computer architecture - računarsko ishodište

Za samo pola stoleća računar je od privilegovanog uređaja postao svojina celokupnog čovečanstva. Želja da se računar približi najširem krugu korisnika uticala je da mnoge odrednice promene svoje značenje. Tako je bilo i sa arhitekturom računara. Od fundamentalnog pojma postala je jednostavni opis računara. Ako iole verziranom pojedincu postavite pitanje – Šta je arhitektura računara? Dobićete jednostavan odgovor – procesor, memorija, ulazno/izlazni uređaji. Možda će odgovor biti i malo drugačiji – CPU, RAM memorija, tastatura, miš, štampač, …

S obzirom na širinu primene računara postavlja se pitanje ko treba da tačno zna šta je arhitektura računara. Da li je nepohodno da to bude svaki korisnik računara. Pogotovu ako se zna da u korisnike računara spadaju i imaoci savremenih mobilnih telefona. Često nesvesni da pričajuči i kuckajući po telefonu de facto koriste računar.

U suštini pitanje pojma computer architecture predstavlja problem računarskog obrazovanja. Shvatnje važnosti pojma arhitekture računara često ne rezultuje adekvatnim obrazovnim pristupima. Suštinski sve se svodi na pitanje mere. A ona u konkretnom slučaju znači koji nivo znanja iz arhitekture računara treba da dobiju naši studenti.